Warunki najmu

Ogólne warunki najmu lub użytkowania samochodu

1. Niniejsze ogólne warunki najmu lub użytkowania samochodu określają warunki korzystania z samochodu, zwanego dalej pojazdem.
Wynajmujący – Kangoor Grzegorz Markunas.
Najemca- klient, osoba fizyczna
Użytkownik – osoba upoważniona przez najemcę do kierowania pojazdem.
Przedmiotowa umowa podpisana może być przez Użytkownika, tylko pod warunkiem, że uzyska on upoważnienie do reprezentacji przez Najemcę.
2. Najemca i Użytkownik gwarantują, że:
a) podane przez niego dane są zgodne z prawdą i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, wyrażając tym samym zgodę na skserowanie swoich dokumentów potwierdzających tożsamość,
b) kierowca posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu tego prawa i nie toczy się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy,
c) Użytkownik i Najemca solidarnie odpowiadają za wynajęty pojazd.
3. Warunki:
a) posiadanie prawa jazdy jeden rok,
b) ukończony dwudziesty trzeci rok życia,
c) okazanie karty płatniczej oraz dwa dokumenty tożsamości, opłacony rachunek za media z bieżącego okresu z podanym adresem
d) nip, regon, wpis do ewidencji, 2 dokumenty tożsamości
4. Zapłata:
a) gotówką, kartą płatniczą, lub przelewem z góry w całości, za minimum 1 miesiąc lub deklarowany okres najmu, zawarty w umowie, plus kaucja minimum 500 pln, do rozliczenia w drugim dniu roboczym po zwrocie pojazdu, która zostanie zwrócona na konto wskazane przez Najemcę lub Użytkownika, jednak nie wcześniej jak w dniu dokonania całkowitej zapłaty za przedmiotowy najem, o ile umowa nie stanowi inaczej, ale w przypadku powstania szkody na pojeździe, kaucja zostanie zatrzymana do czasu likwidacji szkody,
b) wszystkie ceny zawarte w umowie najmu pojazdu podane są w złotych polskich
c) najkrótszy okres najmu to 24 godziny, za opóźnienie zwrotu pojazdu najętego, z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika do 5 godzin, pobiera się dodatkowo opłatę w wysokości 18,45 pln OS,ML 24,6 pln S,SL,D,DM 36,9 pln pozostałe, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Powyżej 5 godzin, płaci się bezwzględnie jak za dobę najmu trwającą pełne 24 godziny zegarowe,
d) w dniu zwrotu pojazdu Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zapłacić ewentualne inne należności, wynikające z postanowień umowy,
e) terminy płatności są datami ostatecznymi wpływu pieniędzy na rachunek Wynajmującego, przy czym przy zapłacie kartą uznaje się dzień zapłaty.
f) Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach będą przekazywane do Krajowego Rejestru Długów Biura informacji Gospodarczej SA zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
5. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inne warunki, oraz formy i terminy płatności.
6. Aktualny cennik wypożyczalni znajduje się na stronie www.kangoor.pl lub u obsługi wypożyczalni.
7. Czas trwania umowy:
Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany, jako termin wydania i planowanego zwrotu pojazdu, który może zostać przedłużony jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, o ile Najemca lub Użytkownik zgłosi wniosek o przedłużenie umowy, najpóźniej w przedostatnim dniu jej trwania.
8. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie, Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się zapłacić czynsz najmu według stawek bez limitu kilometrów, zgodnie z przyjętym cennikiem, o którym mowa w pkt 6, za każdą rozpoczętą dobę najmu poza terminem określonym w umowie, plus karę umowną naliczaną zgodnie z pkt 15d.
9. Odbiór pojazdu:
a) Najemca lub Użytkownik otrzymuje pojazd opisany w umowie najmu, w stanie dobrym i czysty,
b) Najemca lub Użytkownik potwierdza, że pojazd oddany do korzystania znajduje się w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację.
10. Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się:
a) Samochód może być kierowany przez spełniającą wymogi określone w odpowiednio pkt. 2b, 3a i 3b. Regulaminu osobę wymienioną w umowie najmu w pozycji “DANE UŻYTKOWNIKA” lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.
b) korzystać z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji, oraz warunkami zawartej umowy,
c) nie pozostawiać dokumentów w pojeździe,
d) w trakcie użytkowania pojazdu dbać o stan techniczny, dokonywać obsługi codziennej i w razie potrzeby uzupełniać paliwo, oleje, płyny, żarówki, ciśnienie w oponach, jak również dokonywać napraw uszkodzonych kół, itp., na koszt leżący po stronie bezpośredniego użytkownika pojazdu,
e) zapoznać się z terminem ważności polisy ubezpieczeniowej dołączonej do dowodu rejestracyjnego pojazdu i w razie konieczności odpowiednio wcześniej, żądać od Wynajmującego jej aktualizacji,
f) nie dokonywać w pojeździe żadnych napraw i zmian bez pisemnej zgody Wynajmującego, a w razie awarii niezwłocznie go powiadomić
g) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, zapłacić w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosowne odszkodowania. Dotyczy to sytuacji gdy odmowa ubezpieczyciela jest wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemcę. Sytuacje sporne są rozstrzygane sądownie.
h) w przypadku uszkodzenia pojazdu ( bez naruszenia pozostałych punktów regulaminu ) ponieść koszty udziału własnego w szkodzie w kwocie do 3000 pln ( nie dotyczy szkód zlikwidowanych z OC sprawcy lub na ubezpieczonym parkingu strzeżonym lub takich w których najemca bezspornie wykaże, że nie miał żadnego wpływu na okoliczności ich powstania)
i) w przypadku uszkodzenia pojazdu z naruszeniem regulaminu ponieść koszty na podstawie kosztorysu naprawy oraz utraty wartości pojazdu sporządzonego przez powołanego przez Wynajmującego rzeczoznawcę w terminie 14 dni od dnia wezwania oraz ryczałtowo 400 pln kosztów wyceny
j) w przypadku, gdy najęty pojazd ulegnie uszkodzeniu, lub zniszczeniu, zawiadomić na miejscu zdarzenia Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia, w takim wypadku Najemca lub Użytkownik niezwłocznie zawiadomi Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia. Jeżeli Najemca jest sprawcą szkody i naruszył w rażący sposób warunki wynajmu, ponosi koszt 2,5 pln za każdy przejechany przez lawetę kilometr. W tym przypadku Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, a wpłacony przez Najemcę czynsz oraz kaucja przepadają na rzecz Wynajmującego.
k) ponieść wszelkie koszty powstałe w wyniku eksploatacji najmowanego pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, udostępnienia pojazdu osobom trzecim, postoju w strefach płatnych lub niedozwolonych itp.,
l) pokryć w całości zmniejszenie odszkodowania, jeżeli przy badaniu okoliczności szkody zostanie stwierdzone, że kierujący przekroczył dopuszczalną na danym terenie prędkość,
m) w przypadku kradzieży lub przywłaszczenia pojazdu wraz z dokumentami lub z kluczami, pokryć koszty jego utraty w całości, dotyczy to również przypadków gdy klient miał zgodę na podnajem pojazdu. Polisa AC wynajmującego nie obejmuje przywłaszczenia. Podnajem, nawet w przypadku uzyskania naszej zgody, odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Najemcy, z którym mamy umowę.
n) w przypadku kradzieży pojazdu niezwłocznie przekazać policji dokumenty i klucze oraz pokryć koszty udziału własnego w ryczałtowej wysokości 1 000 pln dla aut małych; 2 000 pln dla aut średnich; 3 000 pln dla aut pozostałych ( klasyfikacja wg cennika ).
o) nie myć pojazdu w myjniach mechanicznych, nie czyścić i nie nabłyszczać kokpitu środkami chemicznymi, itp.,
p) w przypadku dłuższego postoju, a w szczególności całonocnego najęty pojazd w miarę możliwości parkować na parkingu strzeżonym, lub miejscu uniemożliwiającym jego kradzież albo zniszczenie.
r) Samochód można użytkować na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na wyjazd zagraniczny konieczna jest odrębna, pisemna zgoda Wynajmującego. W wypadku braku tej zgody i awarii auta zagranicą, Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego przetransportowania auta na plac Wynajmującego na lawecie, na własny koszt. W wypadku transportu z wykorzystaniem lawety firmy KANGOOR pobiera się opłatę w wysokości 2,5 pln za każdy przejechany kilometr liczone w dwie strony.
s) Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granicę RP jest bezwzględnie zakazane do: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Turcji, Ukrainy. Ubezpieczenia podstawowe nie obowiązują w tych krajach. Wszelkie koszty związane z awarią lub uszkodzeniem samochodu przewiezionego do tych krajów ponosi w całości Najemca. Najemca poniesie również koszt transportu samochodu do miejscowości w której został wynajęty w Polsce. Łotwa i Estonia – tylko dla firm po naszej weryfikacji, zwyżka na najem 50%, parkowanie pojazdu tylko i wyłącznie na parkingu strzeżonym. Bułgaria, Litwa, Rumunia – opłata za przejazd 1000 pln netto, tylko dla firm po naszej weryfikacji, parkowanie pojazdu tylko i wyłącznie na parkingu strzeżonym.
t) Stawiać się w najbliższym oddziale firmy KANGOOR na serwisy planowe w tym wymianę opon, oleju, klocków. Potrzebę wykonania serwisu sygnalizować z odpowiednim wyprzedzeniem i natychmiast po wykryciu usterki.
11. Ustanawia się bezwzględny zakaz palenia tytoniu w najętym pojeździe (pod rygorem kary umownej, o której mowa w pkt 15a).
12. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierowcę pojazdu, przepisów o ruchu drogowym, płatnym postoju itp., oraz za nałożone w tym zakresie kary pieniężne.
a) W szczególności Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierowcę przepisów celnych. W przypadku przemytu nielegalnych rzeczy, umowa jest natychmiast zerwana.
13. Najemca, o ile jest taka możliwość, może pozostawić swój pojazd na placu należącym do wynajmującego. Parking jest niestrzeżony i wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za w.w. pojazd oraz rzeczy w nim pozostawione. Parking jest bezpłatny przez cały okres trwania najmu. Po upływie okresu najmu parking jest płatny 40 pln/doba.
14. Skutki naruszenia umowy:
a) w przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z opłat Najemca lub Użytkownik ponosi odsetki w wysokości 12 % w skali rocznej, niezależnie od tego Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu do zapłaty zaległej należności,
b) w przypadku gdy Najemca lub Użytkownik zawarł z Wynajmującym więcej niż jedną umowę najmu, opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z opłat upoważnia Wynajmującego do rozwiązania bez wypowiedzenia także pozostałych umów najmu,
c) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych w pkt 14a i 14b Najemca lub Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu pojazdu, a Wynajmujący ma prawo do żądania zapłaty odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy,
d) Najemca lub Użytkownik upoważnia Wynajmującego, na wypadek rozwiązania niniejszej umowy najmu i niezwrócenia pojazdu w terminie, do wejścia na teren oraz pomieszczeń Najemcy lub Użytkownika, celem przejęcia pojazdu, również za pośrednictwem upełnomocnionych osób trzecich, na koszt Najemcy lub Użytkownika.
e) w przypadku braku zapłaty z góry za kolejny okres najmu w aucie odłączany jest zapłon
f) Jeżeli Najemca używa samochodu w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób albo gdy samochód zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia.
g) Jeżeli Najemca zagłuszy lub spowoduje wyłączenie/brak zasięgu systemu gps auta ( udokumentowane w systemie monitoringu operatora gps ) oraz wyłączy lub nie będzie odbierał telefonów – wszczynana jest procedura antykradzieżowa oraz naliczane są opłaty opisane w punktach 15ag 15ah 15ai 15aj
15. Kary umowne ( nie dotyczy szkód zlikwidowanych z OC sprawcy lub na ubezpieczonym parkingu strzeżonym ):
a) Za nie przestrzeganie zakazu palenia w najętym pojeździe kara wynosi 500,- złotych,
b) Za używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (przykładowo: transport towarów samochodem osobowym, holowanie innych pojazdów itp.) w wysokości 1000,- złotych,
c) Za demontaż części, albo wyposażenia w najętym pojeździe, lub dokonanie przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego 2000,- złotych,
d) Za bezumowne korzystanie kara wynosi 500,- złotych za każdą dobę użytkowania pojazdu i naliczana jest dodatkowo do każdego czynszu, o którym mowa w pkt 8
e) Spowodowania szkody komunikacyjnej – 200 zł za proces likwidacji szkody
f) Za utratę gwarancji na pojazd w wyniku okoliczności leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika 2500,- złotych,
g) Za każdą dobę skrócenia okresu najmu pojazdu ( płaci strona umowy z winy której najem został skrócony ) – 30 zł
h) Brak kluczyka – Najemca ponosi koszt dorobienia oryginalnego kluczyka w ASO
i) Brak lub uszkodzenie pilota do alarmu 400 zł
j) Brak lub uszkodzenie panelu radia 400 zł
k) Brak dokumentów samochodu 200 zł
l) Brak polisy ubezpieczeniowej lub tablicy rejestracyjnej ( za szt. ) lub naklejki rej. na szybie – 200 zł
m) Zwrot brudnego samochodu jeżeli przekazany był czysty 40 zł; plandeka i kontener 60 zł; pranie tapicerki 50 zł
n) Brak lub uszkodzenie kołpaka oryginalnego 80 zł/szt
o) Brak lub uszkodzenie kołpaka nieoryginalnego 40 zł/szt
p) Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej 1000 zł
r) Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej posiadającej prawo jazdy poniżej 1 r 3000 zł
s) Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej poniżej 23-ego roku życia 3000 zł
t) Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej nie posiadającej prawa jazdy 3000 zł
u) Zatrzymanie przez organy państwowe dowodu rejestracyjnego z winy Najemcy 500 zł
w) Odpowiedź na zapytanie ze strony Straży Gminnej, Straży Miejskiej, Policji, Urzędu Celnego, Inspekcji Transportu Drogowego i innych upranionych Służb i Urzędów – 50 pln
x) Za niezgłoszony wyjazd zagraniczny – 500 zł
y) Uszkodzenie paneli w kontenerze – 1000 zł/panel; Rozległe uszkodzenie plandeki – 3000pln; Drobne rozcięcia i naderwania plandeki – 1000 pln
z) Przewóz zwierząt 500 zł
aa) Uszkodzenie szyby 900 zł
ab) Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa – 2000 pln
ac) Odcięcie zapłonu 100 pln
ad) Wystawienie wezwania do zapłaty po przekroczeniu terminu płatności faktury lub noty obciążeniowej 61,5 pln
ae) Przewóz nielegalnych imigrantów lub przemyt ludzi lub przewóz ludzi przewóz osób nie posiadających dokumentów pobytu na terytorium Uni Europejskiej lub przewóz osób na pace pojazdu – 10000 pln
af) Za nie wezwanie policji na miejsce szkody, zdarzenia, szkody komunikacyjnej 10000 pln.
ag) Zagłuszanie sygnału GPS 10000 pln
ah) Wizytacja miejsca zameldowania najemcy związana z nieodbieraniem lub wyłączeniem telefonów najemcy oraz utratą sygnału gps auta 3000 pln
ai) Zabranie samochodu spowodowane nieodbieraniem lub wyłączeniem telefonów najemcy oraz utratą sygnału gps auta 3000 pln + 2,5 pln za każdy przejechany przez lawetę/załogę interwencyjną kilometr
aj) Zgłoszenie próby kradzieży/przywłaszczenia na policję – opłata administracyjna 200 pln
16. Kary umowne są obciążane NOTĄ OBCIĄŻENIOWĄ. Noty obciążeniowe wystawione na podstawie zawartej umowy mają termin płatności 7 dni. Po tym terminie podlegają egzekucji na takich samych zasadach jak faktury wystawione na usługi i sprzedaż towaru
17. Zapłata przewidzianych w niniejszych Warunkach Ogólnych Najmu Samochodu kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
18. Zwrot pojazdu:
a) Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zwrócić pojazd do godziny i w dniu określonym w umowie, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu, lub uzgodnieniu miejsca zwrotu, minimum 1 godzinę wcześniej, w stanie czystym i nie pogorszonym wraz z dokumentami oraz wyposażeniem z nim wydanym, a także stanem paliwa w chwili wydania. Koszt paliwa zużytego podczas wynajmu pokrywa Najemca. Samochód jest przekazywany ze stanem baku określonym w umowie. Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 5 km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane. Przy zwrocie Najemca powinien zatankować samochód do stanu z momentu wydania., w przeciwnym razie Najemca zapłaci 5,5 zł za każdy brakujący litr + 30 pln.
b) w przypadku gdy stan zwracanego pojazdu nie będzie odpowiadał normalnej eksploatacji, Najemca lub Użytkownik zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez Wynajmującego szkody.
19. Nieoddanie pojazdu w wyznaczonym terminie zostanie uznane jako przywłaszczenie i zostanie zgłoszone odpowiednim organom, powodując skutki prawne.
20. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
21. Obowiązuje limit 200 km na każdą dobę, ale tylko do tygodnia najmu. Po przekroczeniu tego limitu pobiera się dopłatę w wysokości 0,49 pln km. Zwiększenie limitu odbywa się jedynie za pisemną zgodą Wynajmującego. Opcja „bez limitu kilometrów” jest dostępna przy powiększonej zgodnie z cennikiem stawce czynszu najmu, za pisemną zgodą Wynajmującego.
22.OPŁATY DODATKOWE:
Czynności dodatkowe są wykonywane jedynie za pisemną zgodą Wynajmującego.
a) Wydanie samochodu poza godzinami pracy – opłata za obsługę 61,5 pln
Wydanie samochodu w dzień świąteczny opłata za obsługę 123 pln
b) Zwrot samochodu poza godzinami pracy – opłata za obsługę 61,5 pln
Zwrot samochodu w dzień świąteczny opłata za obsługę 123 pln
c) Zwrot samochodu w innym oddziale 300 pln
d) Wyjazd zagraniczny 123 pln ( Chorwacja, Hiszpania, Portugalia, Włochy – 246 pln; Wielka Brytania, inne wyspy oraz kraje Skandynawskie – 369 pln )
e) Podstawienie lub odbiór auta w obrębie miasta w którym znajduje się plac firmy KANGOOR, w tym na lotnisko – 61,5 pln
f) Podstawienie lub odbiór samochodu w innych miejscach 2,5 pln/km liczone w obie strony
g) Nawigacja GPS 50 pln/okres wypożyczenia
23. Odpowiedzialność Wynajmującego:
a) Wynajmujący jest odpowiedzialny względem Najemcy za wydanie auta w stanie przydatnym do użytku i utrzymywanie go w takim stanie przez cały czas trwania najmu. W razie nie wywiązania się Wynajmującego z tego obowiązku, Najemca może żądać obniżenia umówionego czynszu lub w rażących przypadkach rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
b) Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni. Należy je składać pisemnie w siedzibie Wynajmującego lub mailowo BOK@kangoor.pl
c) Wynajmujący odpowiada za uszkodzenia/zepsucie towarów na skutek awarii agregatu chłodniczego lub samochodu chłodni do kwoty 1-dobowego czynszu najmu.
d) Wynajmujący odpowiada za następstwa awarii pojazdu do kwoty 1-dobowego czynszu najmu.
e) Wynajmujący zastrzega, że podstawienie auta zastępczego na miejsce awarii może potrwać do 14 dni, a w szczególnych przypadkach ( awarie na wyspach czy w krajach skandynawskich ) konieczny będzie powrót do Polski.
24. W sporach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
25. Umowę wraz z Warunkami, sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 dla Wynajmującego i 1 dla Najemcy lub Użytkownika.
26. Niniejsze Ogólne Warunki, stanowiące integralną część, z nierozerwalnie związaną Umową Najmu Samochodu, jako przeczytane i zaakceptowane przez Najemcę lub Użytkownika, potwierdzam podpisem pod przedmiotową Umową Najmu.
27. Administratorem danych osobowych jest Kangoor. Dane osobowe są przetwarzane przez Kangoor lub podmioty trzecie z nim współpracujące w celu realizacji umowy najmu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.